กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3756
ชื่อเรื่อง: นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Pharmaceutical-grade, high-throughput, continuous medicinal herbs extraction combining liquefied butane and supercritical carbon dioxide technologies
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
อาณัติ ดีพัฒนา
ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: พืชสมุนไพร
เภสัชกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิต ทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด ได้ทำการพัฒนา กระบวนการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดให้มีช่วงอุณภูมิในการสกัดระหว่าง 35 ถึง 82 องศาเซลเซียส ที่ความดันมากกว่า 73.8 บาร์ โดยการออกแบบห้องสกัดแบบคู่ขนาน ทำให้สามารถสกัดสารสกัดหยาบเป้าหมายได้ในระบบกึ่งต่อเนื่อง อีกทั้งได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในโครงการนี้โดยการใช้กา แฟคั่วเป็นวัตถุดิบทดสอบทำการศึกษาความสามารถในการสกัดสารสกัดหยาบของกาแฟที่ความดัน 200 บาร์ อุณหภูมิในการสกัดระหว่าง 45 ถึง 82 องศาเซลเซียส และเปรียบเทียบจำนวนรอบในการสกัด จากการทดลองพบว่า เมื่ออุณหภูมิในการสกัดสูงขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีขึ้น และปริมาณฟีนอลรวมสูงขึ้น อีกทั้งสารสกัดหยาบจากกาแฟคั่วมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบ คทีเรียและยีสต์ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella typhimurium, Escherichia coli (ESBL), Staphylococcus aureus (MRSA) และ Candida albicans ในโครงการวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวทางกระบวนการสกัดพืชสมุนไพรด้วยบิวเทน โดยได้ทำการสกัดพืช สมุนไพรกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นได้แก่ ใบเตย ตะไคร้ รวมไปถึงการสกัดดอกไม้สด ได้แก่ ใบเตยสด ดอกจำปีสดดอกมะลิสด เพื่อเป็นแนวทางในการสกัดพืชสมุนไพรและดอกไม้ โดยให้ยังคงสีและกลิ่นได้ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3756
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_252.pdf2.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น