กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/374
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรุ่งนภา แซ่เอ็งth
dc.contributor.authorจเร จรัสจรูญพงศ์th
dc.contributor.authorอุทัยวรรณ ศิริอ่อนth
dc.contributor.authorพรหทัย กันแก้วth
dc.contributor.authorวาสิณี จินดาศรีth
dc.contributor.authorเกวลี ปัญญาอิ่นแก้วth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:30Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:30Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/374
dc.description.abstractการสังเคราะห์สารจำพวกน้ำตาล halogenated ประเภท 2–deoxy-2-iodoglycosides เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์โดยใช้วิธีใหม่พบว่าสามารถเตรียมอนุพันธ์ของ 2–deoxy-2-iodoglycosides จำนวน 19 ชนิด ได้จากปฏิกิริยา glycosidation ของ tri – O-acetyl –D-glucal และอัลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ เช่น 1๐ alcohol, 2๐ alcohol, 3๐ และ aromatic alcohol โดยใช้ IBR และ copper actete เป็น regent ในการทำ ปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งหมดอยู่ในรูป α – isomer และได้ร้อยละผลิตภัณฑ์ที่สูงth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2551en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectคาร์โบไฮเดรตth_TH
dc.subjectเวชศาสตร์นิวเคลียร์th_TH
dc.subjectเคมีวิเคราะห์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการผลิต Halogenated carbohydrate เพื่อใช้ในงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์th_TH
dc.title.alternativeProduction of halogenated carbohydrate for nuclear medicineen
dc.typeResearch
dc.year2551
dc.description.abstractalternative2–deoxy-2-iodoglycosides were synthesized as halogenated carbohydrate for application in nuclear medicine . Nineteen derivatives of 2–deoxy-2-iodoglycosides wrew sybthesized from the glycosidation reactions of tri – O-acetyl –D-glucal and various alcohol by using the new methods. Alcohols such as1๐ alcohol, 2๐ alcohol, 3๐ and aromatic alcohol were employed by using IBr and copper acetate as regent. The α – isomer glycoside was obtained as major product in high yield in all casesen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น