กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3748
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดและสารบริสุทธิ์จากเหง้าเร่วหอมต่อเซลล์มะเร็งที่ดื้อยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of extract and pure compound from Etlingera pavieana rhizome on chemoresistant cancer cell lines
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผาณตา เอี้ยวซิโป
เอกรัฐ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ยารักษามะเร็ง
เร่วหอม (พืช) -- การวิเคราะห์
สารสกัดจากพืช
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากงานวิจัยก่อนหน้าที่เราได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอมและสาร 4-methoxycinnamaldehyde (4-MCA) ต่อเนื่องมาสู่การค้นพบฤทธิ์ต้านมะเร็งดื้อยาของสารทั้งสอง และในงานวิจัยชิ้นนี้ เราได้ทำการทดสอบผลการยับยั้งร่วมกันของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอมหรือสาร 4-MCA กับยาเคมีบำบัดในเซลลHมะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งปากมดลูกทั้งชนิดที่ดื้อยา ผลจากการทดสอบด้วยวิธี MTT พบว่าเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 ที่ดื้อต่อยา doxorubicin (MDA-MB-231/DoxR) และเซลล์มะเร็งปากมดลูก C33A ที่ดื้อต่อยา cisplatin (C33A/CisR) ที่ได้รับสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอมพร้อมกันกับยา doxorubicin หรือ cisplatin มีการเจริญที่สูงกว่าเซลลHที่ได้รับสารสกัดหรือยาเพียงอย่างเดียว ในขณะที่เซลล์ MDA-MB-231/DoxR ที่ได้รับสาร 4-MCA ร่วมกับยา doxorubicin เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่ามีการเจริญที่ลดลงของอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเซลล์ที่ได้รับสารหรือยาเพียงอย่างเดียว ซึ่งแตกต่างจากการบ่มสาร 4-MCA ร่วมกับยา cisplatin ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก C33A/CisR ที่พบว่าการเจริญของเซลล์ถูกยับยั้ง ได้มากกว่าการได้รับแค่ยา cisplatin แต่ไม่แตกต่างจากการได้รับสาร 4-MCA เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับสภาวะให้เหมาะสมต่อไป ผลการทดลองที่ได้นี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในการทำงานร่วมกันเพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมที่ดื้อยาของสาร 4-MCA กับยาเคมีบำบัดได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3748
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_247.pdf4.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น