กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3743
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการตรวจวัดกรดอะมิโนฮิสทิดีนด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์บนอุปกรณ์แบบกระดาษ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Histidine Determination by Using Indicator Displacement Assay on Paper-Based Device
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จอมใจ สุกใส
ยุภาพร สมีน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้ใช้สารประกอบโคออร์ดิเนชันชนิดไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของคาลิกซ์[4]แอรีน (CuL) มาใช้ในการตรวจวัดกรดอะมิโนฮิสทิดีนด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์ pyrocathechol violet (PV) ในสารละลายบัฟเฟอร์ของ HEPES ที่ pH 7.4 ในตัวทำละลายผสมของ 80:20 CH3CN/H2O ความจำเพาะเจาะจงในการตรวจวัดฮิสทิดีนด้วยวิธีนี้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่าง Cu2+ ทั้งสองอะตอม เนื่องจากการที่สารประกอบ CuL มีโครงสร้างที่ไม่ยืดหยุ่นเนื่องจากมีคาลิกซ์[4]แอรีนที่มีรูปทรงแบบโคนเป็นองค์ประกอบภายในโมเลกุล นอกจากนี้แล้วความเกะกะของหมู่ไทรพอดเอมีนยังมีส่วนช่วยในการควบคุมระยะห่างระหว่างอะตอมของคอปเปอร์ทั้งสองอะตอมอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวัดกรดอะมิโนฮิสทิดีนบนอุปกรณ์กระดาษโดยใช้เอนเซมเบิล [CuL•PV] ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3743
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_234.pdf1.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น