กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/374
ชื่อเรื่อง: การผลิต Halogenated carbohydrate เพื่อใช้ในงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Production of halogenated carbohydrate for nuclear medicine
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
จเร จรัสจรูญพงศ์
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
พรหทัย กันแก้ว
วาสิณี จินดาศรี
เกวลี ปัญญาอิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คาร์โบไฮเดรต
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสังเคราะห์สารจำพวกน้ำตาล halogenated ประเภท 2–deoxy-2-iodoglycosides เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์โดยใช้วิธีใหม่พบว่าสามารถเตรียมอนุพันธ์ของ 2–deoxy-2-iodoglycosides จำนวน 19 ชนิด ได้จากปฏิกิริยา glycosidation ของ tri – O-acetyl –D-glucal และอัลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ เช่น 1๐ alcohol, 2๐ alcohol, 3๐ และ aromatic alcohol โดยใช้ IBR และ copper actete เป็น regent ในการทำ ปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งหมดอยู่ในรูป α – isomer และได้ร้อยละผลิตภัณฑ์ที่สูง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/374
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น