กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3737
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิรประภา ฟ้ากระจ่าง
dc.contributor.authorปรารถนา ควรดี
dc.contributor.authorดวงทิพย์ อู่เงิน
dc.contributor.authorธนกฤต คุ้มเศรณี
dc.contributor.authorณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2020-01-20T06:38:23Z
dc.date.available2020-01-20T06:38:23Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3737
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่แก้มฟ้า โดยเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่แตกต่างกัน 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งสด (T1) หมึกสด (T2) กุ้งผสมหมึกสด (T3) อาหารเจลาติน (T4) และอาหารสำเร็จรูป (T5) ระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน ผลการวิจัยพบว่าการเลี้ยง พ่อแม่พันธุ์ปลาบู่แก้มฟ้า ด้วยอาหารเจลาตินภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27.2 - 29.3 °C ความเค็มอยู่ระหว่าง 33 - 36 ppt ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 80 - 140 มล./ล. และแอมโมเนีย - ไนโตรเจนไม่เกิน 0.08 มล./ล. ส่งผลทำให้พ่อแม่พันธุ์มีการสืบพันธุ์และวางไข่อย่างต่อเนื่อง โดยมีความถี่ในการวางไข่สูงสุด 15 ครั้ง มีจำนวนลูกปลาแรกฟักสูงสุดอยู่ระหว่าง 11,223 - 77,280 ตัว และมีอัตราการฟักไข่สูงสุดอยู่ระหว่าง 50 - 100 % ผลการวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาบู่แก้มฟ้าในเชิงพาณิชย์ และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.titleชนิดของอาหารต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidaeth_TH
dc.title.alternativeEffect of Different feed types on Reproduction of Goby Broodstock in the Family Gobiidaeen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailSiraprapaF@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailPrayyhana@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailDoungtip@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailThanakitk@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailNattawut@go.bims.buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeThe objectives of this study were to compare effect of different feed types on reproduction of blueband goby broodstock, Valenciennea strigata (Broussonet 1782). This experiment was divided into five different feed types including culture with fresh shrimp (T1); fresh squid (T2); fresh shrimp and squid (T3); gelatin feed (T4) and commercial feed (T5) for a period of 6 months. The results showed that culture the blueband goby broodstock with gelatin feed under the suitable environment to live and reproduction. The key factors that motivate reproductive parents as temperature between 27.2 - 29.3 °C salinity between 33 -36 ppt alkalinity between 80 - 140 mg/L and total ammonia < 0.08 mg/L. Effect of the highest spawning frequency was 15 time, number of hatching between 50 - 100% and the number of larval production between 11,223 - 77,280 fish. The results of the study can be beneficial to the development of rearing technique for blueband goby to be as commercial and sustainability rearing of larvae in future.en
dc.keywordการขยายพันธุ์ปลาth_TH
dc.keywordปลาบู่แก้มฟ้าth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_229.pdf716.73 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น