กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3735
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อะพาไทต์สีฟ้าอมเขียวจากมาดากัสการ์ที่ผ่านการเผา โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรเมทรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Developing of bluish green apatite from Madagascar identification method using spectrometry technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปริญญา ชินดุษฎีกุล
เมธินี จามกระโทก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: อะพาไทต์เป็นแร่ที่มีองค์ประกอบของฟอสฟอรัสมีสูตรเคมี Ca5(PO4)3(OH, F, Cl) อะพาไทต์จัดเป็นแร่อัญมณีชนิดหนึ่งเนื่องจากมีสีสันที่หลากหลายเช่น สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง ฯลฯ ในงานวิจัยนี้ได้นำอะพาไทต์สีเขียวจากแหล่งมาดากัสการ์มาทำการสำรวจผลกระทบจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนต่อการคายพลังงานและสเปกตราการดูดกลืนแสงเพื่อทำความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสีกับคุณสมบัติการเรืองแสง จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าความร้อนไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสีเพียงอย่างเดียว แต่ความร้อนยังส่งผลถึงการเรืองแสงของอะพาไทต์สีเขียวด้วย ผลการศึกษาคุณสมบัติการเรืองแสงของอะพาไทต์สีเขียวที่ยังไม่ผ่านการเผาจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการมีการถ่ายเทประจุของ Ce3+/ Ce4+ ท้าให้ไม่เกิดการเรืองแสง เมื่อตัวอย่างอะพาไทต์ถูกเผาจะทำให้การถ่ายเทประจุของ Ce3+/ Ce4+ ลดลง ท้าให้อะพาไทต์เกิดการเรืองแสง พบพีคการคายพลังงานของ Ce3+ ที่ตำแหน่ง 365 nm เมื่ออะพาไทต์เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟ้าอมเขียว และใสไม่มีสี และ การลดลงของแถบการดูดกลืนแสงเนื่องจากการถ่ายเทประจุ Ce3+/ Ce4+ ที่ตำแหน่ง 400 nm
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3735
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_230.pdf6.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น