กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3717
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์รูปแบบการแสดงออกของยีนในกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea) ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Differential gene expression profiles study in Harpiosquilla raphidea by next generation sequencing technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ศรีภาพรรณ ธาระนารถ
พัชรี โยควิบูล
คำสำคัญ: กั้งตั๊กแตนหางจุด
เอ็นจีเอส
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3717
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_204.pdf21.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น