กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3704
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและต้านออกซิเดชันในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดมนุษย์ของส่วนสกัดจากใบขลู่เพื่อใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อต้านภาวะหลอดเลือดแข็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study on anti-inflammatory and anti-oxidant activities on human vascular endothelial cells of Pluchea indica leaf extracts for development as anti-atherogenic health care product
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กล่าวขวัญ ศรีสุข
เอกรัฐ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ขลู่
โรคหลอดเลือด
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การอักเสบเรื้อรังและความเครียดจากออกซิเดชันมีบทบาทสำคัญในการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งใน ระยะเริ่มต้น ซึ่งภาวะหลอดเลือดแข็งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ การศึกษาก่อน หน้านี้แสดงให้เห็นว่าส่วนสกัดจากใบขลู่แสดงฤทธิ์ต้านอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่เหนี่ยวนำ ด้วย LPS การวิจัยในครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาว่าใบขลู่สามารถยับยั้งการแสดงออกของโมเลกุลที่ใช้ในการยึด เกาะของเซลล์ คือ intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) และ vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) ในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของมนุษย์ (EA.hy 926) ที่กระตุ้นด้วย TNF- หรือไม่ ทำการสกัดใบขลู่ด้วยเอทานอลและน้ำร้อน ส่วนสกัดเอทานอลและส่วนสกัดน้ำร้อนของใบขลู่สามารถยับยั้งการ แสดงออกของโปรตีน ICAM-1 และ VCAM-1 จากนั้นทำการสกัดแยกส่วนส่วนสกัดน้ำร้อนได้ส่วนสกัดย่อยเฮ กเซน (PIH) ส่วนสกัดย่อยเอทิลอะซิเตต (PIE) และส่วนสกัดย่อยน้ำ (PIW) โดยพบว่า PIE แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบดีที่สุดในการยับยั้งโปรตีน ICAM-1 และ VCAM-1 ดังนั้นจึงท าการเลือก PIE ไปศึกษากลไกการต้าน อักเสบในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของมนุษย์ที่กระตุ้นด้วย TNF- PIE สามารถยับยั้งการแสดงออกของ ICAM-1 และ VCAM-1 ทั้งในระดับโปรตีนและ mRNA ในลักษณะที่ขึ้นกับความเข้มข้น ยิ่งกว่านั้น PIE ยับยั้งการกระตุ้น NF-B โดยลดการฟอสโฟรีเลชันของ IB และการเคลื่อนที่เข้าสู่นิวเคลียสของ NF-B p65 นอกจากนี้ยังพบว่า PIE ไม่สามารถยับยั้งการฟอสโฟรีเลชันของ JNK, ERK and p38 mitogenactivated protein kinases (MAPKs) การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า PIE แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์เยื่อบุ หลอดเลือดโดยการยับยั้งวิถีสัญญาณ NF-B ดังนั้น PIE อาจนำไปใช้ในการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเป็นองค์ประกอบของอาหารฟังก์ชันในการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3704
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_196.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น