กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/370
ชื่อเรื่อง: การประเมินสถานภาพโครงสร้างขั้นพื้นฐานของชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An ifrastructure status assessment of commumity in amphur muang choubrui province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดนัย บวรเกียรติกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาชุมชน - - ไทย - - ชลบุรี
ชุมชน - - การประเมิน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการประเมินสถานภาพของโครงสร้างขั้นพื้นฐานของชุมชนในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยกำหนดให้โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ให้เป็นตัวตั้ง และกำหนดให้ประชากรเป็นตัวหารส่วนผลลลัพธืที่ได้จะถูกนำมาประเมินซึ่งจะใช้เกณฑ์ของความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริการ โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่นำมาใช้ในการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามประโยชน์ใช้สอยของประชากร คือ โครงสร้างขั้นพั้นฐานในการบริการเพื่อรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชนในด้านกายภาพ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประป่ การบริการทางสังคมแยกออกเป็น การบริการเพื่อการดำรงคุณภาพชีวิต ได้แก่ โรงพยาบาล การบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ สถาบันการศึกษา ห้องสมุด ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพของโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการบริการเพื่อรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชนในด้านกายภาพอยู่ในระดับ 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม ส่วนสถานภาพของการบริการเพื่อการดำรงคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ 2.4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ส่วนสถานภาพการบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ 1.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ สำหรับในสถานภาพรวมของผลการประเมินอยู่ในระดับ 2.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี Abstract This status of infrastructure of community in Chonburi province evaluation is a study by setting infrastructure to be a number standing and setting population to be division. The quotient will be evaluated by adequate criteria and sufficient service. The infrastructure with evaluated were divided as 2 kind by depend on population useful. As basic infrastructure for supporting a physical basic need of community such as electric power, water supply. A social service were divided to be a life quality supporting service such as hospital and life quantity developing such as education institution, library. The result as a status of basic infrastructure for a physical basic need of community is in level 4. This is an excellence criterion. A status of life quality supporting service is in level 2.4. This is a satisfy criteria. A status of life quality developing service is in level 1.5 This is an unsatisfied criterion. For all status evaluating result is in the 2.65 level. This is in rather good criterion.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/370
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น