กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3694
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวรรณภา กสิฤกษ์-
dc.contributor.authorวีระยุทธ สุภิวงค์-
dc.contributor.authorณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน-
dc.date.accessioned2019-10-07T04:13:22Z-
dc.date.available2019-10-07T04:13:22Z-
dc.date.issued2562-
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3694-
dc.description.abstractการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของวงศ์ย่อยปลาบู่ (Gobiinae) ในประเทศไทย 8 ชนิด ได้แก่ ปลาบู่กุ้ง ยักษ์ (Amblyeleotris sp.) ปลาบู่หัวโต (Acentrogobius viridipunctatus) ปลาบู่แก้มตกสะเก็ด (Aulopareia janetae) ปลาบู่หินดำ (Butis amboinensis) ปลาตีน (Glossogobius giuris) ปลาบู่ทราย แก้มจุดฟ้า (Valenciennea sexguttata) ปลาบู่ทรายเส้นชมพู (V. muralis) และปลาบู่ทรายแก้มขีดฟ้า (V. strigata) เตรียมโครโมโซมจากไตด้วยวิธีการบดขยี้เซลล์ และการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำการย้อมสี โครโมโซมแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์ ผลการศึกษาพบว่ามีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 46, 50, 50, 46, 46, 44, 44 และ 44 แท่ง ตามลำดับ มีจำนวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 82, 88, 100, 46, 46, 46, 44 และ 48 ตามลำดับ สามารถจัดสูตรคาริโอไทป์ ดังนี้ ปลาบู่กุ้งยักษ์ (2sm + 34a + 10t), ปลาบู่หัวโต (2sm + 36a + 12t), ปลาบู่แก้มตกสะเก็ด (12sm + 12sm + 26a), ปลาบู่หินด า (46t), ปลาตีน (44t), ปลาบู่ทราย แก้มจุดฟ้า (2m + 42t), ปลาบู่ทรายเส้นชมพู (44t) และปลาบู่ทรายแก้มขีดฟ้า (2m + 2a + 40t) ตรวจไม่พบ ความแตกต่างของของคาริโอไทป์ระหว่างปลาบู่เพศผู้และเพศเมีย การย้อมแถบสีแบบนอร์พบนอร์ 2 ตำแหน่งใน ปลาบู่ทุกชนิด ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ที่ได้นี้แสดงถึงความแปรผันทางโครโมโซมของปลาที่ศึกษา ทั้งภายในสกุลและระหว่างสกุลที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกัน ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานพันธุศาสตร์ ระดับเซลล์ครั้งแรกของปลาปลาบู่กุ้งยักษ์ ปลาบู่หัวโต ปลาบู่แก้มตกสะเก็ด ปลาบู่หินดำ ปลาตีน ปลาบู่ทราย แก้มจุดฟ้า ปลาบู่ทรายเส้นชมพู และปลาบู่ทรายแก้มขีดฟ้า การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางชีววิทยา และความหลากหลายทางพันธุกรรมในปลาของประเทศไทย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ ด้านอนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ และชีววิทยาโมเลกุลth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectโครโมโซมth_TH
dc.subjectพันธุศาสตร์th_TH
dc.subjectปลาบู่th_TH
dc.titleการศึกษาโครโมโซมและความหลากหลายของแคริโอไทป์ในวงศ์ย่อยปลาบู่ (Subfamily Gobiinae)th_TH
dc.title.alternativeChromosomal Studies and Karyotypic Diversity in Subfamily Gobiinaeth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailwannapa@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailweersu@kku.ac.thth_TH
dc.author.emailnattawut@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeCytogenetics of eight species of some fishes (subfamily Gobiinae) in Thailand were studied such as Amblyeleotris sp., Acentrogobius viridipunctatus, Aulopareia janetae, Butis amboinensis, Glossogobius giuris, Valenciennea sexguttata, V. muralis and V. strigata. Chromosomes from kidney tissue and T-lymphocyte cell culture and square techniques were prepared by breaking cell and followed by conventional staining and NOR-banding techniques. The result showed that diploid chromosome number (2n) of 46, 50, 50, 46, 46, 44, 44 and 44, respectively with the fundamental number (NF) or chromosome arms of 82, 88, 100, 46, 46, 46, 44 and 48, respectively. The karyotypic formula of fishes can be shown as following: Amblyeleotris sp. (2sm + 34a + 10t), Acentrogobius viridipunctatus (2sm + 36a + 12t), Aulopareia janetae (12sm + 12sm + 26a), Butis amboinensis (46t), Glossogobius giuris (44t), V. sexguttata (2m + 42t), V. muralis (44t) and V. strigata (2m + 2a + 40t). No strange size chromosomes related to sex was observed in all species. The results showed all species had NORs 2 positions. The obtained results revealed the variations found in the chromosomal characteristics within genus and among the closely related genera. In addition, we appreciate to present that the findings which were obtained in the present study provide the first cytogenetic reports on Amblyeleotris sp., Acentrogobius viridipunctatus, Aulopareia janetae, Butis amboinensis, V. sexguttata, V. muralis and V. strigata. All obtained results of the present study are basic information of fish biology and genetic diversity which is useful for taxonomy, genetics, evolution and molecular biology of these fishesth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_174.pdf5.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น