กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3687
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและศึกษากลไกของไมโครอิมัลชั่นที่มีสารลดแรงตึงผิวซึ่งสามารถย่อยสลาย ได้ในร่างกายเพื่อนําส่งเซเลคอกซิบผ่านทางผิวหนัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development and mechanism study of microemulsion containing biodegradable surfactants for skin penetration enhancement of celecoxib
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ถิรพิทย์ สุบงกช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: สารลดแรงตึงผิว
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสูตรตํารับไมโครอิมัลชันชนิดใหม่ที่มีพีอีจี-6-คาพริลิกคาพริกกลีเซอร์ไรด์เป็นสารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มการแพร่ผ่านผิวหนังของเซเลโคซิบ โดยมีการประเมินไมโครอิมัลชันที่ได้ทั้งขนาด ประจุพื้นผิว การกระจายขนาด ชนิดของไมโครอิมัลชัน การปลดปล่อยยาและการแพร่ผ่านผิวหนังแบบภายนอกร่างกาย อนุภาคของเซเลโคซิบไมโครอิมัลชันที่เตรียมได้มีขนาดอยู่ในช่วง 48-269 นาโนเมตร มีประจุที่พื้นผิวเป็นกลาง การปลดปล่อยเซเลโคซิบจากไมโครอิมัลชันจะเป็นจลนศาสตร์อันดับศูนย์ ไมโครอิมัลชันที่เตรียมได้สามารถ เพิ่มการแพร่ผ่านผิวหนังของเซเลโคซิบได้มากกว่ารูปแบบสารละลายอย่างมีนัยสําคัญ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3687
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_161.pdf614.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น