กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3686
ชื่อเรื่อง: การหล่อโลหะผสมสำหรับเครื่องประดับด้วยกระบวนการกึ่งของแข็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Alloy casting for jewelry by semi-solid process
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐพล ชมแสง
นุชธนา พูลทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: โลหะ - - การหล่อ
เครื่องประดับ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: โลหะผสมเงินสเตอร์ลิง 93.5%โดยน้ำหนักหนัก หล่อด้วยกระบวนกำรหล่อกึ่งของแข็งแบบรางเทเพื่อ ปรับปรุงสมบัติเชิงกล โลหะเงินสเตอร์ลิงหล่อในเตาขดลวดเหนี่ยวน้ำที่อุณหภูมิ 1000 องศำเซลเซียส เทผ่าน รางเท มุมในการเทตั้งแต่ 30-60o ระยะเท 20-25 เซนติเมตร ตัวอย่างถูกอบละลายเฟสตามด้วยการทำให้เย็น ตัวอย่างรวดเร็วในน้ำและบ่มแข็งที่ 300 oC ใช้เวลา 30 60 และ 120 นาที ตามลำดับ เพื่อศึกษาผลของการบ่มต่อโครงสรา้งจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานแรงดึงของโลหะเงินสเตอร์ลิง ตัวอย่างทดสอบด้วย เครื่องวัดความแข็งจุลภาคแบบวิคเกอร์ เครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค์ กล้องจุลทรรศน์แสง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ติดตั้งสเปคโตรมิเตอร์การกระจำยตัวพลังงานรังสีเอ็กซ์ ความแข็งของ ตัวอย่างหลังบ่มแข็งมีค่าประมาณ 62-148 HV ตัวอย่ำงที่มีค่าความแข็งสูงสุด ได้แก่ ตัวอย่างหล่อด้วยมุม 30o ระยะเท 25 เซนติเมตร บ่มที่ 60 นาที ค่าต้านทานดึงของตัวอย่างดังกล่าวลดลงเทียบกับตัวอย่างหลังหล่อ มีค่าประมาณ 52-200 เมกะปาสคาล โครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างหลังบ่มพบตะกอนของทองแดง-เงินใน เฟสอัลฟ่าและไม่พบโครงสร้างเทคติก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3686
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_160.pdf4.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น