กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/368
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Structure modification of compounds from andrographis paniculata for study in inhibitory effect against periodontal disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
จเร จรัสจรูญพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ฟ้าทะลายโจร - - วิจัย
สมุนไพร - - การสกัด
สมุนไพร - - การใช้รักษา
โรคปริทันต์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากรายการวิจัยว่าส่วนสกัดของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Porphyromonas gingivalis ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจลซึ่งมีส่วนสกัดฟ้าทะลายโจรมรประสิทธิภาพรักษาโรคปริทันต์เช่นเดียวกับ mioocyclin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ จากรายงานดังกล่าวทำให้กลุ่มผู้วิจัยสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสาร andrographolide ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรในการยับยั้งแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรค ปริทันต์ โดยทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดสำคัญ คือ andrographolide ใน ฟ้าทะลายโจรให้เป็นอนุพันธ์ใหม่ ๆ และศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์ของอนุพันธุ์ใหม่ที่ได้ จากการศึกษาการสังเคราะห์สารพบว่าสามารถประสบความสำเร็จโดยสามารถสังเคราะห์สารอนุพันธุ์ andrographolide ในปีแรกได้ 19 ตัว ด้วยวิธีที่ง่าย สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและให้ร้อยละของการผลิตที่ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/368
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น