กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3671
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์แบบหลายวิธีเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบรู้ผลรวดเร็วในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of multi-assay paper-based devices for high throughput analysis of antioxidant activity in foods and natural products
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุภาพร สมีน้อย
อนันต์ อธิพรชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการรายงานการใช้อุปกรณ์แบบกระดาษเป็นแพลทฟอร์มอย่างง่าย ราคาถูก และให้การตรวจวัดที่รวดเร็ว สำหรับการหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมทั้งหมดพร้อมกันใน ตัวอย่างอาหาร นำวิธี ABTS และ CUPRAC และวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมทั้งหมดด้วยวิธี FC มาทดสอบพร้อมกันเพื่อเป็นการพิสูจน์แนวคิดดังกล่าว อุปกรณ์ประกอบด้วยบริเวณใส่ตัวอย่างตรงกลางเชื่อมต่อกับบริเวณตรวจวัดทั้งสี่โดยมีสามบริเวณสำหรับตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสามวิธีและอีกหนึ่งบริเวณเป็นการตรวจวัดแบลงค์ตัวอย่าง การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทำโดยหยดสารละลายตัวอย่างบริเวณใส่ตัวอย่างเพื่อให้ไหลไปทำปฏิกิริยากับรีเอเจนท์ของแต่ละวิธีซึ่งได้มีการบรรจุไว้แล้วบนบริเวณตรวจวัดทำให้มีสีที่เปลี่ยนไปซึ่งสามารถวัดได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อิมเมจเจ ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ความเข้มข้นของรีเอเจนท์ เวลาในการเกิดปฏิกิริยาและปรับปรุงพื้นผิว เพื่อให้ได้การวิเคราะห์ที่มีความไวสูง และช่วงความเป็นเส้นตรงกว้าง จากนั้นศึกษาการตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานหลากหลายชนิด เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะการวิเคราะห์ของวิธีที่พัฒนาขึ้น นำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมทั้งหมดในตัวอย่างเครื่องดื่ม 10 ชนิดพบว่า ได้ค่าสมมูลกรดแกลลิกที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดด้วยวิธีตรวจวัดแบบดั้งเดิมที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยิ่งไปกว่านั้น ค่าสมมูลกรดแกลลิกที่ได้จากวิธีวิเคราะห์ทั้งสามบนอุปกรณ์แบบกระดาษยังมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยให้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียรสันที่สูง ผลการทดลองดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นให้การวิเคราะห์ที่แม่นยำและเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลิกรวมพร้อมกันได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3671
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_188.pdf3.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น