กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3664
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้า ไปปฏิบัติในจังหวดัภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สุรา
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติในจังหวัดภาคตะวันออก งานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติในจังหวัดภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบมาตรการ กลไกและวิธีการนำนโยบายจงัหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติในจังหวัดภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติในจังหวัดภาคตะวันออกและแนวทางการแก้ไข 3) เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติในจังหวัดภาคตะวนัออก 4) เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบมาตรการ กลไกและวิธีการ นำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติในจังหวัดและพื้นที่ขนาดใหญ่อื่น ๆ ของประเทศ ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดในภาคตะวันออกเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการนำ นโยบาย จังหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติ โดยสามารถขับเคลื่อนและขยายผลโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละยาสูบได้ครอบคลุมทุกอำเภอ ทำให้ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดลดลง และปัญหาสืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงด้วย จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ว่ารูปแบบมาตรการ กลไกและวิธีการในการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้าไปปฏิบัติของจังหวัดในภาคตะวันออกเป็นอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนำไปปรับใช้ในการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบาย แอลกอฮอล์ไปสู่การปฏิบัติในจังหวัดและพื้นที่ขนาดใหญ่อื่น ๆ ของประเทศได ้และประสบความสำเร็จมา จนถึงปัจจุบันทุกปีประชาชนในจังหวัดในภาคตะวันออก มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบาย แอลกอฮอล์ และให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงานจังหวัดปลอดเหล้าจังหวัดในภาคตะวันออกได้มีการบูรณาการการดำเนินระหว่างหน่วยงาน ราชการ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและสื่อมวลชน ร่วมกัน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความรู้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบร้านค้าที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบันเทิง และพื้นที่จุดเสี่ยง ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องปัญหาและผลกระทบจากการดื่ม แอลกอฮอล์ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาการใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ปัญหาอุบัติเหตุจากการ ดื่มสุราในช่วงการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์ลดลง ในส่วนของการดำเนินโครงการ งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้านั้น ประสบความสำเร็จ และในปัจจุบันได้มีการขยายผล โครงการลงสู่พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ครอบคลุมทุกอำเภอ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3664
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_154.pdf2.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น