กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/365
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ cytochrome P4501A (CYP1A) ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ที่ได้รับสารเบนโซ [เอ] ไพรีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of monoclonal antibody specific to cytochrome cytochrome P4501A (CYP1A) in Asian sea bass (Lates calcarifer) exposed to benz[a]pyrene
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พอจิต นันทนาวัฒน์
ปภาศิริ บาร์เนท
นันทิกา คงเจริญพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปลากะพงขาว
วิทยาภูมิคุ้มกัน
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
แอนติบอดีย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อไซโตโครม P4501A (CYP1A) ของปลากรพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ที่ได้รับสารเบนโซ[เอ]ไพรีน ได้เซลล์ลูกผสมระหว่างเซลล์ม้ามของหนูขาวที่ถูกกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีกับเซลล์ไมอิโลมา จำนวน 37 หลุม จาก 1152 หลุม และเมื่อทำการเลี้ยงต่อเพื่อคัดเลือกโคลนที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อโปรตีนไซโตโครม P450 จากตับปลากระพงขาวสกัด สกัดที่น้ำหนักโมเลกุล 56 และ 74 กิโลดาลตัน พบโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่คงคุณสมบัติความจำเพาะ จำนวน 3 โคลน ได้แก่ MAb seabass CYP1A 1.4-3D, 2.3-4G-6E และ 155-4D จากการตรวจหาไอโซไทป์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้ พบว่า MAb seabass CYP1A 1.4-3D และ 2.3-4G-6E มีไอโซไทป์ เป็น ณเฌ1 ส่วน โคลน 155-4D มีไอโซไทป์เป็น IgM โมโนโคลนอลที่ผลิตได้นี้ สามารถจัดได้เป็น 2 กลุ่ม ตามความจำเพาะของโปรตีน CYP1A ในรูปแบบเสียสภาพ (denatured) และรูปแบบธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 MAb- seabass CYP1A 1.4-3D และ 2.3-4G-6E จะเพาะกับ CYP1A ในรูปแบบเสียสภาพเท่านั้น และ กลุ่มที่ 2 MAb-seabass CYP1A 155-4D จำเพาะ กับ CYP1A ทั้งในรูปแบบเสียสภาพ และรูปแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ พบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้ทั้ง 3 โคลนนี้มีสมบัติ ในการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มได้กับปลาทะเลชนิดต่างๆ ปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดบางชนิดได้ ซึ่งทำให้สามารถแอนติบอดีนี้ไปใช้ตรวจหา CYP1A ได้ในปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบในปลากระพงขาวอีกด้วย Abstracts Monoclonal antibodies specific to Cytochrome P4501A of Asian sea bass (Lates calcarifer Bloch) exposed to Benzo[a]pyrence were generated from a mouse immunized with purified fish liver cytochrome P4501A extracts. The spleen was fused with myeloma to provicde hybriodomas. 1152 Hybridomas were screened by dot blot, western blot aganinst Asian sea bass CYP1A. Three monoclonal antibodies (1.4-3D, 2.3-4G-6E and 155-4D) specific to Asian sea bass CYP1A (54 and 76 kD) were obtained and the isotyping were IgG1, IgG1 and IgM respectively. They were divided into 2 groups according to their specific binding to native and denatured from of CYP1A. The first group of antobodies (1.4-3D, 2.3-4G-6E) recognized only denatured and the second (155-4D) recognized both native and denatured forms of antigen as it could detect by immunohistochemistry, dot blot and westerm blot. They alsi bind to a group of cells in epithelium tissue. All antibodies did not show any cross-reaction to any components in heamolymph.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/365
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น