กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3638
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรุ่งนภา แซ่เอ็ง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-07-21T04:30:22Z
dc.date.available2019-07-21T04:30:22Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3638
dc.description.abstractGenipin เป็นสาร aglycone ที่มาจากสารอิริดอยด์ไกลโคไซด์ที่มีชื่อว่า geniposide สารธรรมชาติที่ พบในผลของ Gardenia jasminoides ทีมวิจัยได้เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาร genipin และตรวจสอบฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ สารอนุพันธ์ใหม่ของ triazolylgenipin ได้ถูกวางแผนและสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาเคมีหกขั้นตอน คือปฏิกิริยา silylation, acetylation, desilylation, mesylation, azidation และ Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition ตามลำดับ ได้สารอนุพันธ์ใหม่ genipin-triazole จำนวน 20 อนุพันธ์ ด้วยร้อยละการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีถึงดีมาก สารอนุพันธ์จำนวน 9 อนุพันธ์ แสดงฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ที่ดีth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561th_TH
dc.language.isoenen
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectโรคอัลไซเมอร์th_TH
dc.subjectสมุนไพรth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการปรับเปลี่ยน Geniposide จากสมุนไพรเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์th_TH
dc.title.alternativeModification of Geniposide from natural product for study bioactivity against Alzheimer’s diseaseth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailrungnaph@buu.ac.th
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeGenipin is an aglycone derived from an iridoid glycoside namely geniposide present in fruit of Gardenia jasminoides. We focus on structure modification of genipin and screening for their bioactivity against Alzheimer’s disease. The new triazolylgenipin analogues were designed and synthesized via six steps including silylation, acetylation, desilylation, mesylation, azidation and Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition reaction, respectively. Twenty analogues of genipintriazole were obtained in good to excellent yields. Nine compounds showed promising results of bioactivity against Alzheimer’s diseaseen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_128.pdf2.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น