กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3638
ชื่อเรื่อง: การปรับเปลี่ยน Geniposide จากสมุนไพรเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Modification of Geniposide from natural product for study bioactivity against Alzheimer’s disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โรคอัลไซเมอร์
สมุนไพร
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Genipin เป็นสาร aglycone ที่มาจากสารอิริดอยด์ไกลโคไซด์ที่มีชื่อว่า geniposide สารธรรมชาติที่ พบในผลของ Gardenia jasminoides ทีมวิจัยได้เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาร genipin และตรวจสอบฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ สารอนุพันธ์ใหม่ของ triazolylgenipin ได้ถูกวางแผนและสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาเคมีหกขั้นตอน คือปฏิกิริยา silylation, acetylation, desilylation, mesylation, azidation และ Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition ตามลำดับ ได้สารอนุพันธ์ใหม่ genipin-triazole จำนวน 20 อนุพันธ์ ด้วยร้อยละการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีถึงดีมาก สารอนุพันธ์จำนวน 9 อนุพันธ์ แสดงฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ที่ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3638
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_128.pdf2.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น