กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3629
ชื่อเรื่อง: การเตรียมสาร amino-triazoleglycosidesชนิดใหม่ ด้วยวิธีที่ง่ายเพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of new amino-triazoles glycosides by simple method for evaluation of anticancer activity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ไกลโคไซด์
สารต้านมะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ไกลโคไซด์เป็นสารที่มีประโยชน์ในธรรมชาติและได้รับการยอมรับว่าเป็นสารสำคัญและเป็นสารตั้งต้นเพื่อสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สำหรับสารอนุพันธ์ 1, 2, 3-triazoles และ สารประกอบเอมีนมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เนื่องจากใช้เป็นสารสังเคราะห์สำหรับการผลิตยา เคมีภัณฑ์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อรวมสารทั้งสามกลุ่มนี้ในโมเลกุลเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงได้ พัฒนาการสังเคราะห์สาร amino triazole glycoside ผ่านการทำปฏิกิริยาสองขั้นตอนในหนึ่งหม้อปฏิกิริยา โดยวิธี N-alkylation ของอนุพันธ์ของ amine กับ propargyl bromide เพื่อให้ propargylamine ในขั้นตอน แรกตามมาด้วยปฏิกิริยา 'click' กับ azido-glycoside โดยใช้ CuI ในน้ำ ได้สารผลิตภัณฑ์ amino-triazole glycosides ที่ให้ผลผลิตปานกลางถึงดี สารที่ได้จากการสังเคราะห์จะถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3629
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_119.pdf871.49 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น