กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3611
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
dc.contributor.authorอรฤทัย ภิญญาคง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-07-04T03:50:31Z
dc.date.available2019-07-04T03:50:31Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3611
dc.description.abstractการปนเปื้อนนน้ำมันปิโตรเลียมในสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมจากตัวอย่างฟองน้ำทะเล จากบริเวณทะเลจังหวัดชลบุรี และชุมพรโดยจากการศึกษาเมตาจีโนมของฟองน้ำในเบื้องต้นพบว่าในตัวอย่างฟองน้ําทะเลมียีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่หลากหลายแสดงให้เห็นว่ามีแบคทีเรียที่มีบทบาทในการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนอยู่ในฟองน้ำ จากนั้นเมื่อเพิ่มกลุ่มแบคทีเรียดังกล่าว พบว่าสามารถคัดแยกกลุ่มแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันดิบได้ 13 กลุ่มแบคทีเรียจาก 41 ตัวอย่างฟองน้ำ โดยคัดแยกได้จากตัวอย่างฟองน้ำครกสีน้ำตาลเหลือง ฟองน้ำเปลี่ยนสีสีน้ำตาลเหลือง ฟองน้ำสีดําเมือกม่วง ฟองน้ำต้นไม้สีดํา สาหร่ายสีน้ำตาล ฟองน้ำสีน้ำเงิน ฟองน้ำไฟ ฟองน้ำเคลือบสีเหลือง ฟองน้ำยืดหยุ่นสีดํา ฟองน้ำเชือก และฟองน้ําสีน้ําตาล ซึ่งกลุ่มแบคทีเรียที่คัดแยกได้ มี ประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ํามันดิบ 0.25% v/v ได้ 60 – 92% ในเวลา 7 วัน และที่สําคัญยังสามารถคัดแยกแบคทีเรียสายพันธุืบริสุทธิ์ได้ทั้งหมด 27สายพันธุ์จาก 13 กลุ่มแบคทีเรีย โดยพบว่า 19 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันดิบ ได้แก่แบคทีเรียในสกุล Pseudomonas 6 สายพันธุ์, Acinetobacter 1 สายพันธุ์, Brevibacterium 2 สายพันธุ์ Aeromonas 1 สายพันธุ์, Enterobacter 2 สายพันธุ์, Bacillus 4 สายพันธุ์, Sphingobiumsp. 1 สายนธุ์, Methylobacteriumsp. 1 สายพันธุ์ และ Microbacterium 1 สายพันธุ์งานวิจัยนี้เป็นงานแรกที่สามารถคัดแยกแบคทีเรียย่อยสลายน้ำมันดิบจากฟองน้ำทะเล ซึ่งสามารถวิจัยต่อยอดเพื่อนําแบคทีเรียเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบําบัดสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนต่อไปได้th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectแบคทีเรีย -- แง่สิ่งแวดล้อมth_TH
dc.subjectฟองน้ำทะเล -- การใช้ประโยชน์th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.title.alternativeIsolation and characterization of petroleum hydrocarbon-degrading bacteria capable of resistant to heavy metal from marine sponge in the eastern cost of the gulf of Thailand and development of ready-to-use bacteria for bioremediationen
dc.typeResearch
dc.author.emailonruthai@sc.chula.ac.thth_TH
dc.author.emailchutiwan@buu.ac.thth_TH
dc.year2559
dc.description.abstractalternativePetroleum hydrocarbon contamination in marine environment is of major concern since it can have impacts to ecosystem and economic system. This research therefore aims to obtain bacteria capable of degrading petroleum oil isolated from marine sponge samples. Preliminarily metagenomic analysis revealed the presence of genes involved in petroleum oil degradation indicating that marine sponges possessed petroleum hydrocarbon-degrading bacteria. The enrichment was then carried out and 13 bacterial consortia having ability to degrade crude oil were achieved from 41 marine sponge samples. The bacterial consortia were enriched from Xestospongia testudinara, Pseudoceratinapurpurea, Iotrochotabaculifera, Pachastrissanux, Padinasp., Neopetrosiasp., Biemnafortis, Axinyssasp., Hyrtios erectus, Clathira (Thalysias) reinwardti and Chondrillaaustraliensis. They could degrade 60 – 92% of 0.25% v/v crude oil in liquid cultivation within 7 days. Interestingly, among 27 bacterial strains isolated from those 13 bacterial consortia, 19 strains exhibited crude oil degrading ability. The sequencing analysis of 16S rDNA demonstrated that they belong to generaPseudomonas 6strains, Acinetobacter 1strain,Brevibacterium 2 strains,Aeromonas 1 strain, Enterobacter 2 strains, Bacillus 4strains,Sphingobiumsp. 1 strain,Methylobacteriumsp. 1 strain andMicrobacterium 1 strain. This is the first report on isolation ofcrude oil-degrading bacteria from marine sponges. The isolated bacteria from this work can be further studied for application in bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated areaen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2560_085.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น