กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3606
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบตรวจสอบสารยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดสในพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช้ป้องกันโรคทางสมองและบำบัดอาการติดบุหรี่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of inhibition assays for screening Thai medicinal plants against monoamine oxidases, pharmacotherapeutic target enzymes of neurological disorders and tobacco dependence
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงกลด สารภูษิต
พรพิมล รงค์นพรัตน์
เอกรัฐ ศรีสุข
ปณิดา ดวงแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สมุนไพรไทย
โรคทางสมอง
การสูบบุหรี่
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โรคทางระบบประสาทเช่น โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้นและโรควิตกกังวลรวมไปถึงโรคพาร์กินสัน เป็นโรค ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยหนึ่งในสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญของอุบัติการณ์โรคเหล่านี้เกิดจากการทำงานของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส (monoamine oxidase : MAO) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 isoform คือ MAO-A และ MAOB ที่แตกต่างกันตรงบริเวณ active site ในสมองทำหน้าที่ย่อยสลายสารสื่อประสาท เช่น serotonine และ dopamine มากเกินไป นอกจากนี้ปฏิกิริยาการย่อยสลายโดปามีนยังส่งผลให้เกิดสารไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่สามารถเร่งให้เกิดกระบวนการลิพิดเปอร์ออกซิเดชั่น ที่ร่วมส่งผลให้เกิดอาการโรคทางสมองดังกล่าวข้างต้นขึ้น วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการยับยั้งเอนไซม์ MAO โดยพัฒนาระบบตรวจสอบการยับยั้งเอนไซม์ MAO ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยโดยใช้เอนไซม์ MAO จากสมองหมู (Sus domesticus) ที่ผู้วิจัยเตรียมขึ้น และตรวจสอบการยับยั้งเอนไซม์ MAO ด้วยวิธี ABTS assay ผลการศึกษาพบว่าส่วนสกัดจากเซลล์สมองหมูสามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายสารประกอบ p-Tyramine ซึ่งใช้เป็นตัวตรวจสอบการทำงานของเอนไซม์ MAO ได้และสารสกัดหยาบจากสมุนไพรโกฐน้ าเต้าสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งทั้ง MAO-A และ MAO-B ได้ดีที่สุดที่ค่า IC50 18.58 µg/ml และยังสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ MAO-B ได้ดีที่สุดที่ค่า IC50 18.26 µg/ml ส่วนสารสกัดที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ MAO-A ได้ดีที่สุด คือหญ้าหมอน้อยที่ค่า IC50 3.526 µg/ml
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3606
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_065.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น