กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3587
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effectiveness equipment for prevention of newborn fall during normal delivery training in medical and nursing students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิตติ กรุงไกรเพชร
มัณฑนา รังสิโยภาส
นิสากร กรุงไกรเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การทำคลอด
ทารก -- อุบัติเหตุ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่จากงานวิจัยในระยะที่หนึ่ง โดยมีการพัฒนารูปแบบสิ่งประดิษฐ์ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เปลี่ยนวัสดุใหม่ และปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องมือให้จัดเก็บได้ง่ายเมื่อเลิกใช้งานอาสาสมัครในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ จำนวน 30 คน และนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ คณะละ 20 คน โดยทั้งสองกลุ่มได้ทดลองฝึกหัดทำคลอด ด้วยเครื่องมือทั้งสองแบบ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความมั่นใจต่อการใช้เครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้เครื่องมือ ส่วนผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์และนิสิตต่อเครื่องมือวิจัยทั้งสองแบบพบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดีสรุปผลการศึกษาได้ว่า เครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นมีผลทำให้นิสิตเกิดความมั่นใจในการฝึกหัดทำคลอดมากยิ่งขึ้น อนาคตเครื่องมือดังกล่าวสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้มีรูปแบบที่สวยงาม สะดวกและมั่นคงแข็งแรงเหมาะแก่การนำไปใช้ในสถานพยาบาลต่าง ๆ และพัฒนาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัยได้ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3587
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_051.pdf930.88 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น