กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3568
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุดารัตน์ สวนจิตร
dc.contributor.authorอภิรดี ปิลันธนภาคย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-05-21T07:39:16Z
dc.date.available2019-05-21T07:39:16Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3568
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์และยีนนํารหัสเอนไซม์เซลลูเลสจากเมตาจีโนมของดินจากนาเกลือ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ทําโดยนําตัวอย่างดินป่าชายเลนมาสกัดเมตาจีโนมิกดีเอ็นเอ จากนั้นนํามาใช้เป็นแม่แบบในปฏิกิริยาพีซีอาร์ สําหรับเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียทั่วไป แอคติโนแบคทีเรียและอาร์เคีย รวมทั้งเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ Internal transcribe spacer (ITS) ของยีสต์และราสายนําผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ ที่ได้ไปโคลนเพื่อสร้างห้องสมุดยีน 16S rRNA หรือห้องสมุด ITS และคัดเลือกโคลนเพื่อนําไปอ่านลําดับนิวคลีโอไทด์ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล GenBank บน NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) ผลการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรีย พบแบคทีเรียในไฟลัม Proteobacteria มากที่สุด (49.3 %) รองลงมาคือไฟลัม Firmicutes (36.2 %) และไฟลัม Bacteroidetes (14.5 %) จีนัสตัวแทนที่พบโดดเด่นในกลุ่มแบคทีเรียทั่วไปคือ Halomonas, Salimicrobium และ Salinibacter ในขณะที่ห้องสมุดยีน 16S rRNA ของแอคทิโนแบคทีเรีย พบสมาชิกใน 2 จีนัส ซึ่งเป็นที่รู้จัก คือ Streptomyces และ Saccharopolyspora รวมทั้งพบแอคทิโนแบคทีเรียอีกอย่างน้อย 1 แทกซอน ที่คาดว่าน่าจะเป็นจีนัสใหม่ ส่วนราสายและยีสต์ที่พบบ่อยคือจีนัส Aspergillus และ Meyerozyma ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในการค้นหายีนนํารหัสเอนไซม์เซลลูเลสโดยใช้กระบวนการทางด้านเมตาจีโนมิกส์ รวมทั้งการตรวจสอบโดยเทคนิคพีซีอาร์ไม่พบยีนนํารหัสเอนไซม์เซลลูเลสจากเมตาจีโนมของดินนาเกลือที่นํามาศึกษาทุกตัวอย่าง ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบในลําดับต่อไป จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแม่นาเกลือเป็นระบบนิเวศที่มีสภาวะรุนแรงในด้านปัจจัยความเค็ม แต่ก็สามารถเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ที่หลากหลาย โดยจุลินทรีย์จํานวนมากมีความเฉพาะและไม่พบในสภาพแวดล้อมปกติ ทําให้มีความน่าสนใจในการศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนี้ โดยเฉพาะในด้านการผลิตสารชีวภาพที่มีความสําคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งหากมีการศึกษาในรายละเอียดให้มากขึ้น อาจนําไปสู่การค้นพบจุลินทรีย์แทกซอนใหม่และสารชีวภาพที่มีคุณค่า รวมถึงความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์และสารชีวภาพจากพื้นที่นาเกลือได้ต่อไปในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectจุลินทรีย์th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleความหลากหลายของจุลินทรีย์และยีนที่นำรหัสเอนไซม์เซลลูเลสจากเมตาจีโนมของสิ่งแวดล้อมที่มีสภาวะรุนแรงth_TH
dc.title.alternativeMetagenomics-based diversity of extremophiles and ncellulase-encoding genes from extreme environmentsen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsudarat@buu.ac.th
dc.author.emailapiradee@buu.ac.th
dc.year2559th_TH
dc.description.abstractalternativeThis research was conducted to explore microbial diversity in solar saltern located in Chachoengsao province. Samples of hypersaline soil were collected and used as a source of metagenomic DNA. A respective library of 16S rRNA gene was constructed for bacteria, actinobacteria and archaea, while the library of internal trancribed spacers (ITS) was prepared for fungi. Recombinant clones were screened and sequenced. Similarity searching of nucleotide sequences was performed on GenBank database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Bacterial distribution was found in three phyla by which Proteobacteria was the most dominant (49.3 %) followed by Firmicutes (36.2 %) and Bacteroidetes (14.5 %). The representative genera of bacteria were Halomonas, Salimicrobium, and Salinibacter. In the 16S rRNA library of actinobacterial phylum, two known genera were found, i.e. Streptomyces and Saccharopolyspora. In addition, at least a novel genus of actinobacteria was also expected to be presented in this library. On the other hand, the ITS library demonstrated diverse fungal taxa. Aspergillus and Meyerozyma were the most abundant genera of mold and yeast, respectively. Cellulase-encoding gene was explored by metagenomics-functional screening as well as primer-specific PCR amplification. Unfortunately, the task was not successful and implementing a proper protocol is needed. Overall results taken from this investigation reflects the fact that although solar saltern is an extreme environment regarding its salinity, this ecosystem is a crucial reservoir of diverse microorganisms which many of them are unique. In depth investigation would fulfill knowledge that could benefit not only the discovery of novel taxa of microorganisms and valuable metabolites of industrial interest, but also their future applicationsen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_020.pdf1.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น