กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3553
ชื่อเรื่อง: แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mathematical modeling for increasing the performance of solid oxide fuel cell fed biomass derived fuel
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สินีนาฏ ศรีมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: เชื้อเพลิง
ชีวมวล
เชื้อเพลิง
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: พลังงานที่ใช้ทั่วโลกในปัจจุบันเป็นพลังงานจากถ่านหินและน้ำมันเป็นหลักแต่เนื่องจากมีการใช้พลังงานมากทำให้อาจจะมีพลังงานไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานเหล่านี้ด้วย เพื่อแก่ปัญหานี้ ได้มีการพัฒนาพลังงานทางเลือกหลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่ทั้งเป็นพลังงานงานทางเลือกแล้ว ยังเป็นพลังงานสะอาดด้วยก็คือ พลังงานจากน้ำ ซึ่งสามารถพัฒนานำมาใช้ในรูปแบบของเซลล์เชื้อเพลิง ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีการนำเสนอแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบเหลี่ยม (Planar Solid Oxide Fuel Cell) เพื่อนำปัจจัยของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงช่วยในการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซดืของแข็ง จากผลการศึกษาโดยใช้วิธีการเชิงตัวเลขพบว่า ค่าความพรุนที่ศึกษานั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงน้อย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3553
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_022.pdf1.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น