กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3551
ชื่อเรื่อง: การค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุ่มใหม่สำหรับเครื่องสำอางค์ผิวขาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discovery and develop propargyl glycoside as a new class of skin-whitening agents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
อนันต์ อธิพรชัย
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: เครื่องสำอาง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้ทำการวางแผนและสังเคราะห์ชุดของสาร alkynyl และ propargyl-D-glycosides ชนิดใหม่ จำนวนเก้ากลุ่ม และตรวจสอบฤทธิ์การยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสาร alkynyl และ propargyl-D-glycosides ให้เป็นสารไวท์เทนนิ่งชนิดใหม่เพื่อให้ผิวขาว สารสังเคราะห์อนุพันธ์ alkynyl และ propargyl glycoside จ านวน 42 ชนิดได้ถูกเตรียมขึ้นและศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase เพื่อความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างที่มีผลต่อฤทธิ์ จากผลการศึกษาเบื้องต้นของสารสังเคราะห์ต่อฤทธิ์การยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase โดยใช้สาร L-tyrosine เป็นซับสเตรทเปรียบเทียบกับ alpha-Arbutin และ Kojic acid พบว่า หมู่แทนที่อัลไคน์บน C-1 และ หมู่แทนที่บน C-6 มีผลต่อฤทธิ์ จากสารสังเคราะห์อนุพันธ์ alkynyl glycoside ทั้งหมดพบว่าสาร 6d (%tyrosinase inhibition = 99.46) แสดงฤทธิ์ดีกว่าสารอื่นและดีใกล้เคียงกับ kojic acid (%tyrosinase inhibition = 98.24) การค้นพบนี้อาจนำไปสู่สารสารไวท์เทนนิ่งเพื่อผิวขาวชนิดใหม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3551
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_018.pdf920.98 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น