กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3547
ชื่อเรื่อง: โครงการผลเสริมฤทธิ์ของ oxymatrine และ cyclopamine เมื่อให้ร่วมกับยา 5-fluorouracil ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักของมนุษย์ที่ดื้อต่อยา 5-fluorouracil
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Potentiating effect of oxymatrine and cyclopamine in combination with 5-fluorouracil on 5-fluorouracil-resistant human colorectal cancer cell lines
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: ลำไส้ใหญ่ -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยยา
การดื้อยาในในเซลล์มะเร็ง
เซลล์มะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นชนิดของมะเร็งที่พบได้ทั่วไปในโลก เริ่มต้นจากเซลล์ที่บุอยู่ที่ ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย โดยยา 5-ฟลูออโรยูราซิลเป็นยาเคมีบำบัดตัวแรกที่นำมาใช้สำหรับการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อย่างไรก็ตามอัตราการตอบสนองของยานี้ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะสุดท้ายประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์และนำไปสู่การรักษาด้วยยานี้ที่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องมาจากการดื้อต่อยาเคมีบำบัด ดังนั้นการพัฒนายาต้านมะเร็งชนิดใหม่สำหรับเพิ่มอัตราการตอบสนองหรือลดการดื้อต่อยา 5-ฟลูออโรยูราซิล จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สาร oxymatrine เป็นสารสำคัญที่พบได้ในพืช Sophora flavescens ก่อนหน้านี้มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารชนิดนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร oxymatrine และผลเสริมฤทธิ์ของสาร oxymatrine และยา 5-ฟลูออโรยูราซิล ต่อการรอดชีวิต, การเจริญเป็นโคโลนี, การเคลื่อนที่, การลุกลามและตรวจสอบ การแสดงออกของโปรตีน MMP9 ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิด SW-620 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสาร oxymatrine สามารถยับยั้งการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งชนิด SW-620 ได้อย่างมีนัยสำคัญ หลังการทดสอบเป็นระยะเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง สาร oxymatrine และยา 5-ฟลูออโรยูราซิลเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งชนิด SW-620 มากกว่าการทดสอบด้วยยา 5-FU เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้สาร oxymatrine ยังสามารถลดการเจริญเป็นโคโลนี, การเคลื่อนที่และการลุกลามผ่านทางการลดระดับการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-9 ในเซลล์มะเร็งชนิด SW-620 จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสารต้านมะเร็งที่ได้มาจากธรรมชาติ เพื่อที่จะลดการดื้อต่อยา 5-ฟลูออโรยูราซิลในมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งอาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่รักษาด้วยยา 5-ฟลูออโรยูราซิล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_089.pdf1.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น