กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3533
ชื่อเรื่อง: ระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Secure Mobile Messaging System for Organizations Requiring Information Safety
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
ภารุจ รัตนวรพันธุ์
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
โกเมศ อัมพวัน
จักริน สุขสวัสดิ์ชน
สุนิสา ริมเจริญ
กรชวัล ชายผา
เอกภพ บุญเพ็ง
พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์
พรภิรมย์ มั่นฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การป้องกันข้อมูล
ไมโครคอมพิวเตอร์ -- การควบคุมการเข้าถึง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้นำเสนอระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือ สำหรับ หน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยได้ทดสอบแชทแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่มีชื่อ ว่า “Signal” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูง และยังเป็นแอปพลิเคชันประเภท Open Source ซึ่งสามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการส่งข้อความแชทภายในองค์กร (บางองค์กรต้องการความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารกันผ่านแชทแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ในองค์กรนั้น ๆ ) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกโปรแกรมทดสอบที่มีมาตรฐานจากบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ AT&T เพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่นำมาทดสอบคือ “application resource optimizer (ARO)” โดย ARO สามารถรายงานผลการทดสอบในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังได้มีการพัฒนาส่วนยืนยันตัวตนเพิ่มเติมในแชทแอปพลิเคชัน (Signal) โดยนำการสแกนลายนิ้วมือ และการใส่ Pattern มาใช้เป็นรูปแบบในการยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสมาร์ทโฟน ไม่ให้เข้าถึงหรือเข้าใช้งานแชทแอปพลิเคชัน (Signal) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสมาร์ทโฟน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3533
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_080.pdf7.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น