กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/353
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์โครงสร้างบางส่วนของสารเลียนแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีต่อฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis of partial structure of marine natural product for investigation of structure-activity relationship
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
จเร จรัสจรูญพงศ์
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ - - การสังเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เคมี - - วิจัย
โครงสร้างเคมี
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Prodigiosin สาร alkaloid สีแดงสกัดได้จากแบคทีเรียในกลุ่มสายพันธุ์ Serratia, Streptomyces และ Barcillus ที่อยู่ในฟองน้ำ มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ prodigiosin ในส่วนโครงสร้างด้านขวามือ คือวง B และ C ของสาร prodigiosin เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพสารอนุพันธ์ใหม่ทั้งหมด 14 ชนิดถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยปฏิกิริยา Friedel-Crafts alkylation ระหว่าง pyrrole ที่มีหมู่แทนที่ต่างๆกันและ aldehyde หลายชนิด โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ iodine ที่มีความปลอดภัยและราคาถูกนอกจากนี้ยังได้ศึกษาตัวเร่งปฎิกิริยาอื่น คือ NbCl5 และ Bi(OTf)3 ในปฎิกิริยาของ pyrrole ต่าง ๆ และ triethyl orthoformate เพื่อสังเคราะห์สารอนุพันธ์ prodigiosin ในกลุ่ม tri-pyrrole ซึ่งพบว่าให้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 17-99%
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/353
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น