กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3514
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมชาย พัทธเสน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-04-18T08:32:09Z
dc.date.available2019-04-18T08:32:09Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3514
dc.description.abstractโครงการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยบูรพา (The strategy Development of Career Path for Administrative officers, Burapha University.) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา โดยดำเนินการวิจัย 2 ขั้น คือขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติของกลยทุธ์ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์มีความเป็นไปได้มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างได้จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 120 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจจัยพบว่า 1. กลยทุธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 1.1 กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุน การทำผลงานเป็นประจำทุกปี และส่งเสริมการทำผลงานโดยสามารถนำมาพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 1.2 กลยุทธ์ระดับคณะ ได้แก่ สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทำผลงานเป็นประจำทุกปี จัดทำแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และจัดทำคู่มือ แนวทางการขอกําหนดตำแหน่งให้ชัดเจน และ 1.3 กลยุทธ์ระดับบุคคล ได้แก่ สร้างศักยภาพให้กับตนเองในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำผลงานและสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ตำแหน่ง 2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติกลยทุธ์การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ กลยุทธ์ระดับคณะ กลยทุธ์ระดับมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ระดับบุคคลth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการพัฒนาบุคลากรth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeThe strategy Development of Career Path for Administrative officers, Burapha Universityen
dc.typeResearch
dc.author.emailsomchaip@buu.ac.th
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeAcademic Support Staff Development Strategy for higher Position of Burapha University.This research aims to study the Academic Support staff development strategy for higher position of BUU. The research is divided into 2 stages as follows, 1. Building Academic Support staff development strategy for higher position of BUU, by interview 10 experts and 2. Examining the practical feasibility of strategy. The research tools was a 5 level rating scale questionnaires, the sample used in this study were 120 academic support staff in BUU and statistics used in data analysis by mean and SD. The research found that: 1) Academic Support staff development strategy for higher position of BUU, by expertise interview were; 1.1 University strategy, support for seminar and training workshop, budgeting support for make annual contribution to the work and promote for increase salary, 1.2 Faculty strategy, budgeting support for make annual contribution to the work and set the plan and a manual for help person toward higher position clear, and 1.3 Person strategy, creative a selfservice potential as assigned,, self-knowledge development in the works and create an attitude and motivation to enter higher position. 2) The results of a feasibility study on Academic Support staff development strategy for higher position of BUU. It was a found that; there was a practical possibility as a whole at high level as follows, university strategy, faculty strategy and person strategy respectivelyen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_061.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น