กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3514
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The strategy Development of Career Path for Administrative officers, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมชาย พัทธเสน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาบุคลากร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยบูรพา (The strategy Development of Career Path for Administrative officers, Burapha University.) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา โดยดำเนินการวิจัย 2 ขั้น คือขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติของกลยทุธ์ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์มีความเป็นไปได้มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างได้จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 120 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจจัยพบว่า 1. กลยทุธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 1.1 กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุน การทำผลงานเป็นประจำทุกปี และส่งเสริมการทำผลงานโดยสามารถนำมาพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 1.2 กลยุทธ์ระดับคณะ ได้แก่ สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทำผลงานเป็นประจำทุกปี จัดทำแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และจัดทำคู่มือ แนวทางการขอกําหนดตำแหน่งให้ชัดเจน และ 1.3 กลยุทธ์ระดับบุคคล ได้แก่ สร้างศักยภาพให้กับตนเองในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำผลงานและสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ตำแหน่ง 2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติกลยทุธ์การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ กลยุทธ์ระดับคณะ กลยทุธ์ระดับมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ระดับบุคคล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3514
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_061.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น