กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3489
ชื่อเรื่อง: การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วย เทคนิค ANN
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Forecasting Sugar Cane Yield in the Eastern Area of Thailand with ANN Technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จตุภัทร เมฆพายัพ
กิดาการ สายธนู
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: อ้อย -- การผลิต -- พยากรณ์
อ้อย -- ไทย (ภาคตะวันออก) -- พยากรณ์
พยากรณ์การเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ขนาดของพื้นที่ปลูกอ้อย ปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบ ราคาอ้อยเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่่าสุด ปริมาณน้ำฝนโดยรวม จำนวนวันที่ฝนตก และปริมาณน้ำฝนสูงสุด เป็นตัวแปร 8 ตัวที่มีประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะถูกวัดและตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2557 เพื่อพยากรณ์ผลผลิตอ้อยในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยเทคนิคข่ายงานระบบประสาทเทียม (ANN) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวแบบข่ายงานระบบประสาทเทียมที่มีสมรรถนะดีที่สุดในการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยคือตัวแบบข่ายงานระบบประสาทเทียมอย่างง่ายที่ประกอบด้วยตัวแปรอินพุท 8 ตัว โหนดของชั้นซ่อนซึ่งมีอยู่เพียงชั้นเดียวจำนวน 3 โหนด และโหนดของชั้นเอาท์พุท จำนวน 1 โหนด (MLP 8-3-1) ซึ่งเห็นได้จากรากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) จากทั้งชุดข้อมูลส่าหรับการสร้างตัวแบบและชุดข้อมูลส่าหรับ การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบมีค่าน้อยที่สุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3489
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_034.pdf1.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น