กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3466
ชื่อเรื่อง: รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Model of arts and culture museum for visually impaired
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญชู บุญลิขิตศิริ
ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยโครงการ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสังเคราะห์เอกสารและศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตารวมทั้งเพื่อพัฒนาและนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก โดยมีขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย ระยะที่ 1 สังเคราะห์เอกสารและศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตา ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทาง สายตา และใน ระยะที่ 3 เป็นการนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการลงรายการเชิงสังเคราะห์, แบบสอบถาม ความคิดเห็น ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การออกแบบสภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีสําหรับผู้พิการทางสายตา ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตา ประกอบด้วยการออกแบบ เนื้อหาที่จัดแสดง, วัตถุที่จัดแสดง, ป้ายข้อความ, สื่อเชิงตอบโต้ และ เส้นทางสัญจร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3466
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_011.pdf7.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น