กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3460
ชื่อเรื่อง: ความไม่เสถียรของโซลิตอนในพลาสมาที่อุณหภูมิของอิเล็กตรอนต่างกันเพียงเล็กน้อยของฟังก์ชัน การกระจายตัวของอิเล็กตรอนสำหรับสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Instability of a solition in plasma with a slightly non-isothermal electron distribution function for the nonlinear schrodinger equation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณย์ ภิบาลชนม์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กลศาสตร์คลื่น
สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สมการที่มีความไม่เชิงเส้นน้อยสำหรับตัวกลางพลาสมาที่ใช้ฟังก์ชันการกระจายตัวของอิเล็กตรอน ที่มีอุณหภูมิต่างกันเพียงเล็กน้อยจะสามารถใช้การแปลงของไหลเมดเดอร์ลุงนำไปสู่ สมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นได้ และผลเฉลยโซลิตอนของชเรอดิงเจอร์ ไม่เชิงเส้นนี้จะไม่เสถียร ภายใต้การรบกวนด้วยคลื่นที่มีความยาวคลื่นสูง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3460
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_004.pdf837.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น