กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3457
ชื่อเรื่อง: วิธีโฮโมโทปีเพอร์เทอร์เบชันและการแปลงธรรมชาติ สำหรับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไม่เชิงเส้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Homotopy perturbation and natural transform for solving nonlinear partial differential equations
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดวงกมล ผลเต็ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การแก้โจทย์สมการ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้นำวิธีโฮโมโทปีเพอร์เทอร์เบชันร่วมกับการแปลงธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นวิธีใหม่ในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เช่น สมการเบอร์เกอร์ ซึ่งเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไม่เชิงเส้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้พหุนามฮีช่วยในการเปลี่ยนพจน์ไม่เชิงเส้นให้เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งทำให้ การหาผลเฉลยทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีแยกอโดเมียน ซึ่งจากตัวอย่างที่ได้แสดงในงานวิจัยนี้ได้ผลเฉลยแบบแม่นตรง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3457
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_001.pdf462.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น