กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3450
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การทบทวนข้อจำกัดด้านแนวคิดและการปฏิบัติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Traditional HRD needs assessment: The review of potential shortfalls in concepts and practices
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินความจำเป็น
ทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์ความจำเป็น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
บทคัดย่อ: การดำเนินธุรกิจในอดีตที่การแข่งขันทางการตลาดไม่รุนแรงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักส่งผลให้องค์การส่วนใหญ่สามารถแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบจากปริมาณเงินทุนและทรัพยากรการผลิตที่ตนมี แต่การดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงเช่นในปัจจุบันพบว่าเงินทุน ทรัพยากรการผลิต และกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดนั้นสามารถหามาแข่งขันหรือลอกเลียนแบบกันได้โดยไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามพบว่ามีองค์การจำนวนไม่น้อยที่สามารถประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งทั้งที่มีทุนและทรัพยากรการผลิตในปริมาณที่น้อยกว่า มีการศึกษาจำนวนมากพบว่าองค์การที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงให้ความสำคัญกับการลงทุนและวางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง มีแผนและกระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์การจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในระยะหลังเริ่มพบว่าแนวคิดและรูปแบบการวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เคยดำเนินการมาในอดีตเริ่มขาดประสิทธิภาพ มักไม่เอื้อต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและทิศทางการเติบโตของธุรกิจในอนาคต บทความนี้ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนและประโยชน์ของการวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดำเนินมาตั้งแต่ในอดีต ในขณะเดียวกันก็นำเสนอข้อจำกัดที่พบจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาทฤษฏี แนวคิดทางวิชาการและแนวทางดำเนินการวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกสำหรับองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินการรูปแบบเดิม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3450
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edu28n2p1-21.pdf170.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น