กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3428
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Predictive factors of intention to engage in risky drinking among male vocational students in Chai Nat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วชิรา ปิยะพันธุ์
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
พรนภา หอมสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ความตั้งใจ
นักเรียนอาชีวศึกษา
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การศึกษานี้เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียน อาชีวศึกษาชาย โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 240 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในระดับต่ำ เจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง (β = .294) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง (β = .259) ความมั่นใจในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง (β = - .226) และเกรดเฉลี่ยการเรียน (β = - .161) สามารถร่วมกันทำนายความแปรปรวนของความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงได้ร้อยละ 39.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2 adj = .396, F(4, 235) = 40.108, p < .001) ดังนั้น ในการลดความตั้งใจของวัยรุ่นชายในการ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงควรเน้นกลวิธีในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความเชื่อที่ผิดๆ ต่อการดื่มแบบมีความเสี่ยง รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการตัดสินใจท่ามกลางแรงกดดันจากเพื่อนและสังคมรอบด้าน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3428
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus24n2p85-96.pdf267.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น