กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3420
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
เพิ่มพูล บุญมี
เขมารดี มาสิงบุญ
คำสำคัญ: กลุ่มอาการ
ปอด - - โรค
ปอดอุดกั้น
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปักธงชัย จำนวน 126 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะโภชนาการ แบบสัมภาษณ์กลุ่มอาการ และแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรับรู้ถึงกลุ่มอาการโดยรวมร้อยละ 100 เฉลี่ย 46.06 คะแนน (SD = 28.20) เมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่ารับรู้ถึงกลุ่มอาการด้านจิตใจ ร้อยละ 96.8 เฉลี่ย 8.52 คะแนน (SD =5.57) และกลุ่มอาการด้านร่างกาย ร้อยละ 86.5 เฉลี่ย 37.54 คะแนน (SD = 24.85) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ พบว่า ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับกลุ่มอาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = .44, p < .01) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับกลุ่มอาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.20, p < .05) และภาวะโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการ (p > .05) ผลการวิจัยครั้งนี้ พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางช่วยลดความรุนแรงของกลุ่มอาการโดยการลดความรุนแรงของโรคและให้การสนับสนุนทางสังคมในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3420
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus24n3p59-69.pdf242.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น