กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3410
ชื่อเรื่อง: การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความตาย
ทัศนคติต่อการตาย
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย - - การตาย
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาของไฮเดกเกอร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่พักรักษาในโรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดชลบุรี โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 7 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2557 โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต และการสะท้อนคิดวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของ โคเฮน คาห์น และสตีฟส์ (Cohen, Kahn, & Steeves, 2000) ผลการศึกษาพบประเด็นหลักเกี่ยวกับการตายดี ตามการรับร้ขู องสมาชิกครอบครัว ผู้ป่วยภาวะวิกฤตทั้งหมด 4 ประเด็น คือ การตายที่ไม่มีความทุกข์ทรมาน การยอมรับการตายที่จะเกิด การได้ดูแลและตอบสนองความปรารถนาของผู้ป่วย และการมีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยก่อนตาย ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงการตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต ทำให้พยาบาลสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา คุณภาพการดูแล แบบประคับประคองในการส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อให้เกิดการตายที่ดีได้ในผู้ป่วยภาวะวิกฤตระยะสุดท้าย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3410
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus24n4p89-100.pdf243.47 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น