กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3406
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริเพ็ญ ลิมปธรรม
dc.contributor.authorนฤมล ธีระรังสิกุล
dc.contributor.authorยุนี พงศ์จตุรวิทย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:26Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:26Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3406
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร กลุ่มตัวอย่างคือ ทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหน่วยบริบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ราย สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 ราย กลุ่มทดลองได้รับการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติของโรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหาร แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของทารก แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อในช่องปากของทารกแบบบันทึกปริมาณนมและแบบบันทึกระยะเวลาในการหัดดูดนมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และ Mann-Whitney U test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังทารกเกิดก่อนกำหนดกลุ่มทดลองที่ได้รับการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในระยะให้นมทางสายให้อาหารมีความสามารถในการดูดนมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ กลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อในช่องปากและ ปริมาณนมที่ทารกดูดได้ใน 5 นาทีแรกสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) และกลุ่มทดลองมีระยะเวลาในการหัดดูดนมน้อยกว่ากล่มุ ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการนวดกระตุ้นการดูดกลืนทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหารช่วยให้ทารกเกิดก่อนกำหนดมีความสามารถในการดูดนมเพิ่มขึ้น ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพควรนำการนวดกระตุ้นการดูดกลืนไปใช้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนดให้ดีขึ้น เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารเพียงพอมีภาวะโภชนาการที่ดี นำไปสู่การเจริญเติบโตที่เหมาะสมth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการกระตุ้นประสาทสัมผัสth_TH
dc.subjectการนวดสำหรับทารกth_TH
dc.subjectการให้นมth_TH
dc.subjectทารกคลอดก่อนกำหนด - - โภชนาการth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะ ให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนมth_TH
dc.title.alternativeEffect of an oral stimulation in preterm infants during tube feeding on feeding performanceen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue4
dc.volume24
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeThis quasi-experimental research aimedto examine effects of oral stimulation on tubefeeding performances in preterm infants. Samplesincluded 20 preterm infants receiving medicaltreatments at sick new born unit and new bornintensive care unit, Queen Savang VadhanaMemorial Hospital, Chonburi province. Tenpreterm infants were randomly assigned to theexperimental group and 10 preterm infants to the control group. The experimental group receivedoral stimulation during tube feeding whereas thecontrol group received the usual nursing care.Data were collected since March to August 2014.The research instruments consisted of the OralStimulation Manual, the demographic questionnaire,the Efficiency of Oral Motor Function Questionnaire,the record of milk intake and the time to transitionto oral feeding. Data were analyzed by descriptivestatistics and Mann-Whitney U test.Results revealed that after preterm infantsin the experimental group received an oralstimulation during tube feeding, the feedingperformance was significantly higher than thosein the control group (p < .01). An efficiency of oralmotor function scores and the milk intake in thefirst 5 minutes were significantly higher than thosein the control group (p < .01). The transition timeto oral feeding in the preterm infants in theexperimental group was significantly lower thanthose in the control group (p < .01). These findingsdemonstrated that an oral stimulation in preterminfants during tube feeding can improve feedingperformance. Therefore, nurses and healthcareteam should apply an oral stimulation during tubefeeding to enhance feeding performance inpreterm infants in order to have sufficient nutrientswhich lead to an appropriate growth.en
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page43-53.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus24n4p43-53.pdf233.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น