กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3402
ชื่อเรื่อง: ความต้องการการดูแลในระยะสุดท้ายของผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชรา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ระยะสุดท้ายของชีวิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลในระยะสุดท้ายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุ จำนวน 18 ราย อายุระหว่าง 62-87 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการได้รับเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต คือ การดูแลจากบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ และ 2. ผู้สูงอายุด้วยกันโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนการเสียชีวิต มี 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การช่วยติดต่อบุตรหลานเพื่อให้ได้เจอก่อนเสียชีวิต 2. การดูแลแบบใกล้ชิดและใส่ใจมากกว่าปกติ 3. การนำส่งโรงพยาบาลเมื่ออาการหนักขึ้น 4. การได้พบกับพระก่อนเสียชีวิต และ 5. การพูดนำ ทางให้ไปที่ดีๆ และ 2) ระยะภายหลังการเสียชีวิต มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การดูแลศพให้ดีงามตามพิธี และ 2. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณ ส่วนการดูแลจากผู้สูงอายุด้วยกัน มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การช่วยดูแลเมื่อมีอาการเจ็บป่วย และ 2. การอยู่ร่วมกันด้วยดีและให้อภัยต่อกันผลการวิจัยครั้งนี้ พยาบาลและผู้ที่สนใจสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายในสถานสงเคราะห์คนชราที่สอดคล้องกับความต้องการและแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3402
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น