กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3400
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The learning organization development model of Khamsoipittayasan school under secondary educational service area office 22
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คุณวุฒิ คนฉลาด
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
วิเศษ ชาวระนอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารองค์ความรู้
การพัฒนาองค์การ
การเรียนรู้องค์การ
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
โรงเรียน - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3400
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman10n1p148-160.pdf1.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น