กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3399
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
คุณวุฒิ คนฉลาด
ตติยา ม่วงมิ่งสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กองทัพเรือ
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3399
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman10n1p135-147.pdf1.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น