กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3398
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก โดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of development characteristic growth of the primary school students under the office of basic education commission in eastern area using latent growth curve model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คุณวุฒิ คนฉลาด
ศุภกฤต ปิยะสุข
สุขุม มูลเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนประถมศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3398
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman10n1p120-134.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น