กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3395
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems and guides of administrative development by school based management in Chainat secondary school under the secondary educational service area office 5
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
สุรัตน์ ไชยชมภู
สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา - - การบริหาร
โรงเรียน - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3395
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman10n1p83-94.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น