กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3393
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of efficient operations of information system for management of basic education schools
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี อนันต์นาวี
วิวัฒ มาตะพาบ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงเรียน - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3393
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman10n1p58-69.pdf1.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น