กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3392
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Administration model development of subdistrict secondary school through bestpractice stratety to become quality school
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
สุเมธ งามกนก
ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา - - การบริหาร
โรงเรียน - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3392
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman10n1p46-57.pdf1.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น