กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3379
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction and responsive satisfaction on job performance of private school teacher under the office of private education commission, Chonburi Primary Educational Service Area, Office 3
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมธ งามกนก
คุณวุฒิ คนฉลาด
มณชยา ศานติ์สุทธิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครู - - ความพอใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน จำแนกตามเพศสถานภาพบุคคล เงินเดือน และประสบการณ์การทำงาน 3) เพื่อหาแนวทางตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 332 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนก ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ระหว่าง .21 - .66 ค่าความเชื่อมั่น .93 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านเงินและสวัสดิการ 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จำแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างน้อยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีความคิดเห็นสูงกว่าครูเพศหญิง 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จำแนกตามสถานภาพบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเงินเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอัตราเงินเดือนมากมีความคิดเห็นสูงกว่าครูที่มีอัตราเงินเดือนน้อย 5) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จำแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 6) แนวทางในการสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำคัญแก่ครูทุกด้าน มีการนิเทศอย่างสม่ำเสมอมีการประเมินอย่างเป็นระบบ ชมเชยและให้รางวัลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จัดโครงการผลิตสื่อและจัดสวัสดิการให้แก่ครู
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3379
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman8n2p84-98.pdf185.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น