กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3365
ชื่อเรื่อง: Policy formulation process in development plan for land transport in Tuban regency
ชื่อเรื่องอื่นๆ: กระบวนการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนาการคมนาคมทางบกในเขตพื้นที่ตูบัน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chakkri Chaipinit
FeftaWijaya, Andy
Ribka, Anesia
Samrit Yossomasakdi
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: Communication and traffic
Transportation and state
Transportation
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3365
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic8n1p423-457.pdf862.38 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น