กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3364
ชื่อเรื่อง: Good governance perspective on spatial planning in Batu City as a tourism city
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การใช้หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนเชิงพื้นที่ของเมืองบาตูเพื่อพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chakkri Chaipinit
Samrit Yossomsakdi
Retno Wulan Sekarsari
FeftaWijaya, Andy
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: Good governance
Spatial planning
Tourism
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3364
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic8n1p391-421.pdf576.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น